IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
China
Team
Hengjie Zhang
Hengjie Zhang
1st time at IOI
Gold medal
Xiaochen Lu
Xiaochen Lu
1st time at IOI
Gold medal
Yanyi Liu
1st time at IOI
Silver medal
Yuhao Du
Yuhao Du
1st time at IOI
Gold medal
Leaders
Hui Sun
Hui Sun
Leader
Hong Wang
Hong Wang
Deputy leader
Others
Heli Chen
Heli Chen
Guest
Miao Zhou
Miao Zhou
Guest
Yunhua Qu
Yunhua Qu
Guest
Zide Du
Zide Du
Guest