IOI
International Olympiad in Informatics – Statistics
China
Team
Ce Jin
Ce Jin
1st time at IOI
Gold medal
Kefan Dong
Kefan Dong
1st time at IOI
Silver medal
Zhizhou Ren
Zhizhou Ren
1st time at IOI
Gold medal
Zuofan Wu
Zuofan Wu
1st time at IOI
Gold medal
Leaders
Hong Wang
Hong Wang
Leader
Tingting Jiang
Tingting Jiang
Deputy leader
Others
Baolin Yin
Baolin Yin
Guest
Zhengyu Zhu
Zhengyu Zhu
Guest
Zide Du
Zide Du
Guest